II-05.vertebrae

II-10.female pelvis

II-11b.femur.posterior

II-02.skull.posterior L

II-03.Skull,anterior view

II-04.skull.interior

II-12.tibia.L.anterior

II-06.thoracic rib cage

II-11a.femur.anterior

II-09.ulna&radius

II-01.skull.side.R.

II-08a.humerus,L.anterior

II-07.L scapula

II-08b.humerus,L.posterior

II-14.articulated R foot

II-13.articulated R hand

.full.skeleton.JPG

.ant.skull.1

.ant.skull .2

.L.humerus.ant

.L.humerus.post

II-15.full torso mus, anterior

II-17.R arm, lateral

II-18.R arm, medial

II-20.L leg, posterior

II-16.full torso mus,posterior

II-19.L leg, anterior

II-26.inferior brain

II-24.lateral brain

II-25.sagittal brain

II-21.neuron

II-27.brain.ventricles

II-22.neuron.cell body

II-28.spinal cord. x-sec

II-23.neuron.axon term

spinal cord, long

spinal cord, lower